2012 april

Clubblad 2012-2

Colofon
Cubblad WTC
WTC PostadresNaarderhop 7, 1274HW Huizen
Rabobank Noord HollandIBAN:NL35RABO0329977032
Internet:http://www.wtchuizen.nlwebmaster@wtchuizen.nl
Voorzitter:Jos Koot (035-5260193)
Secretaris:Peter Markestein (035-5250240)secretariaat@wtchuizen.nl
Penningmeester:Bert van Loo (036-5384408)
Toercommissie:Nico van de Graaf (035-5242009)tc@wtchuizen.nl
Bar & Clubhuis:Gerard van de Berg (035-5252997)
Redactie:Peter Post (035-6219402)Joop Post (035-6856920)
Redactieadres:redactie@wtchuizen.nl

Van de Redactie

snelJe ziet hem eigenlijk al niet zo vaak meer. Soms nog op de fiets:woon/werk en af en toe een paar uurtjes op de zaterdag. En hij heeft aangegeven zijn prioriteiten de komende tijd elders te moeten leggen.
DoorTrapper zal even geen bijdragen leveren aan het Cranckstel.

Nu was een bijdrage uit die hoek voor dit nummer misschien wel wat lastig geweest. We zitten namelijk barstensvol. Logisch: de complete notulen van de ALV zijn erin verwerkt. Maar ook de Toercommissie is flink bezig geweest, de Driedaagse wordt uitgebreid beschreven en Piet Broeke en Gerard van den Berg hebben het een en ander op schrift aangeleverd.

En dan is er die andere waarvan we voorlopig geen kopij verwachten: Klaas!
De mededelingen van het bestuur worden voortaan verzorgd door Peter Markestein – en het moet gezegd: goed Nederlands.

Enfin: we zitten lekker in de lente en gaan richting zomer.We wensen u veel
lees- en fietsplezier de komende tijd. Het fietsseizoen is in volle gang.

De Redactie.

Up⬆

Woord van de Voorzitter

De eerste tochten zijn weer verreden. Helaas ben ik zelf nog niet in de gelegenheidstrankinga
geweest om mee te rijden. Ik hoop dat iedereen die mee is gegaan er
wel plezier aan heeft beleefd.Want daar doe je het toch voor.

Verder hebben we de jaarvergadering gehad waarbij Klaas Makkinje is bedankt voor zijn vele werkzaamheden binnen het bestuur en ook binnen de gehele vereniging. Helaas, foutje bedankt: zijn cadeau was niet aanwezig. Excuses daarvoor Klaas In zijn bedankwoordje hield Klaas het op ongeveer 20 jaar.
Nogmaals Klaas: bedankt voor je vele veelzijdige inzet voor onze club. Wij wensen je nog vele jaren fiets-plezier en voetbal kijken bij de sv Huizen.

Tijdens de jaarvergadering is Peter Markestein gekozen als de nieuwe secretaris.
Het bestuur heet hem welkom en wenst hem veel plezier in het uitoefenen van deze belangrijke functie.

Voor mijzelf is nog geen opvolger gevonden, vandaar dat ik er nog een jaartje
aan zal plakken.We zullen als bestuur serieus op zoek moeten gaan. Met uw
steun zal dat best lukken.Weet u iemand? Geef mij de tip en ik zal er achteraan
gaan zoals beloofd tijdens de jaarvergadering.

De verslagen van de diverse commissies zagen er goed uit en daar waren geenvisser
op- of aanmerkingen over. Het financieel verslag werd prima door Bert van Loo voor zijn rekening genomen en de vergadering ging met dit verslag akkoord.

Ook hebben we besproken de vernieuwing van het dak en daar toestemming voor gevraagd. Wel moet er voor de investering toestemming komen van de algemene ledenvergadering.

De offerte was net op de dag van ALV binnengekomen en we hebben met
elkaar besproken hoe het gaat worden. De vergadering heeft het bestuur
toestemming gegeven om met de uitvoering door te gaan.
De voorzitter mocht drie spelden uitreiken voor 25 jaar lidmaatschap, helaas
was alleen Jan de Lege aanwezig om deze spelt in ontvangst te nemen. De
andere twee krijgen hem zo spoedig mogelijk.

Verder wens ik iedereen een mooi fietsseizoen toe met weinig regen.
Graag tot op de fiets.

Up⬆

Wat heb ik aan mijn fiets hangen.

defietsenwinkelIn het vorige clubblad beschreef Piet hoe het maken van een route op de computer een fluitje van een cent is. Ik heb het verhaal grondig bestudeerd en kom tot de conclusie dat het misschien voor een expert wel zo zal zijn, maar dat ik al moeite heb om het verhaal van Piet te volgen, laat staan dat ik een route kan maken op deze manier.Voor mij dus geen fluitje van een cent.

Maar nu we het toch over fluitjes hebben, heeft u ook wel eens last van een fluitende fiets? Je fietst door het bos en ineens zit er een irritante fluittoon in je fiets. Je stopt, en weg is de fluittoon. Je fietst verder en daar is het geluid
weer. Je denkt dan al gauw: wat heb ik nu aan mijn fiets hangen? De kans is groot dat er niets mis is met je fiets, alle onderdelen zijn prima gesmeerd, maar er zit boven in de boom een vogel te fluiten omdat hij een vrouwtje wil versieren.

Laatst fietste ik door een chique villawijk en hoorde ik een brommend geluiddonshop
in mijn fiets. Zo’n geluid als wanneer er op een stadsfiets een dor eikenblad tussen je spatbord zit en tegen je band schuurt. Ik stopte, weg geluid, ik fietste verder en daar was het weer. Ik dacht:Wat heb ik nu aan mijn fiets hangen?
Maar het bleek dat achter de hoge haag iemand zijn gras aan het kortwieken was met een motormaaier. Precies op het moment dat ik stopte, was hij aan het eind van het gazon gekomen en had bij het draaien even de motor uitgezet.

Er zijn nog meer gezegden die met fietsen te maken hebben. Kent u het gezegde: iemand een stok tussen de spaken steken? En dan bedoel ik niet dat er in de herfst veel takken op het fietspad liggen.

Je voorganger rijdt er overheen, de tak breekt, de stukken vliegen in het rond
en dreigen tussen je spaken, ketting of derailleur te komen. Nee, mij gebeurde
iets anders.

Ik fietste enkele jaren geleden met Bert Vos ergens tussen Abcoude en
Ouderkerk, een waterrijk gebied. Ik weet niet of het de Ronde Hoep of de
Waver was, maar aan de kant zaten wat vissers te hengelen. Een van die hengelaars
was het zat en dacht: ik zal mijn hengel maar eens ophalen. Maar hij
haalde hem niet op naar boven, maar schoof het hele gevaarte naar achteren
over het fietspad net toen wij eraan kwamen. Een enorme brul van Bert kon
voorkomen dat we de hengel tussen onze spaken kregen. Het had het einde
van de hengel betekend, maar wellicht ook van ons.

Conclusie: als je spreekwoorden kent is fietsen veel leuker.

Gerard van den Berg

Up⬆

Notulen ALV.

Notulen Algemene vergadering WTC Huizen 21 maart 2012Afdrukken

Aanwezig :22 leden incl. 5 bestuursleden

1. Opening.

Om 20.05 opent Jos Koot de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Ingekomen en uitgaande stukken.

-Decharge verklaring betreffende financiële beleid afkomstig van Herman
Etten en Bert Krijnen.

-Offerte voor de restauratie van het dak is vandaag (21 maart) binnen
gekomen. Er komen isolatie platen met daar overheen een leerlaag. Kosten
zijn 7500 euro excl. BTW. Jos vraagt de vergadering toestemming om deze
werkzaamheden te laten uitvoeren. De vergadering geeft toestemming. Jan de
Lege vraagt of er ook naar de geluidsisolatie is gekeken. Dit is niet het geval.
Het zou ook te veel extra kosten met zich mee brengen.

-Rob Hollander heeft zich voor deze vergadering afgemeld.

-Er zijn geen uitgaande stukken.

3. Mededelingen bestuur.

-Achmea heeft de schade betaald voor het vervangen van het reclamebordjvdhulst
aan de weg. De schade was ontstaan bij de verbouwing van het zwembad.

4. Notulen ALV 23 maart 2011.

-Openstaande vraag van Joop de Weerd betreffende OZB heffing. Antwoord
Bert van Loo:Vrijstelling is bij wet niet toegestaan.Aanvraag voor kwijtschelding
is in bepaalde gevallen mogelijk.

Vereniging moet dan b.v. armlastig zijn. Dat is in onze vereniging niet het geval.
De notulen worden verder door de vergadering akkoord bevonden. Jos bedankt de secretaris voor de verrichtte werkzaamheden.

5. Jaarverslagen 2011.

-De volgende jaarverslagen worden door Jos doorgenomen: secretariaat,peking
Toercommissie en Barcommissie.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Jos bedankt de verantwoordelijken voor de verrichtte werkzaamheden.

6. Vaststelling contributie.

NTFU verhogingen zijn pas in najaar bekend.
Joop Post vraagt of een jaarlijkse verhoging met b.v. 1,- euro niet gewenst is.
Jos geeft aan dat de jaarlijkse inkomsten voldoende zijn om een positief saldo te behouden. In oktober wordt door het bestuur bekeken of een verhoging noodzakelijk is.

7. Bestuursverkiezing.

-Er heeft zich voor de functie van voorzitter niemand gemeld. Herman Etten
had aanvankelijk wel belangstelling, maar aangezien hij plannen heeft om naar
elders te verhuizen, zou dit geen langdurige invulling van deze functie zijn. Hij
heeft zich daarom niet kandidaat gesteld.

-Wim Kuijpers vraagt om actief te zoeken naar een voorzitter. Soms wordenharrywielersport
mensen over een drempel geholpen wanneer ze persoonlijk benaderd worden.
Jos geeft aan zich hier actief mee bezig te gaan houden.

-Klaas Makkinje stelt zich niet meer verkiesbaar voor een nieuwe termijn.

Peter Markestein heeft zich verkiesbaar gesteld.

Er zijn geen ander kandidaten. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Peter Markestein.
Jos bedankt Klaas voor de vele werkzaamheden die hij de afgelopen 20 jaar voor de vereniging heeft gedaan. Als dank hiervoor zal Klaas hiervoor een cadeau bon krijgen ( wordt later uitgereikt). Klaas bedankt iedereen en geeft enkele van zijn goede herinneringen aan, zoals de aankoop van het clubgebouw, de uitbreiding hiervan en de verbouwing van kort geleden. Er zijn
echter ook minder goede herinneringen zoals het overlijden van een aantal clubleden.

8. Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012.

-Bert van Loo neemt met de vergadering het verslag van 2011 en begrotingceesvos
voor 2012 door. Betaling van de contributie voor 2012 heeft voor een deel al in december 2011 plaatsgevonden.Verzoek van Bert om de contributie voor 2013 pas in januari te betalen. Secretaris houdt rekening met het versturen
van de brieven.

– Joop Post geeft aan dat de kosten voor het maken van het clubblad nu relatief laag zijn. Hij verwacht dat dit in de toekomst hoger zal worden en adviseert om hier rekening mee te houden.
-Bert Krijnen vraagt of er een sponsor gevonden kan worden die kan bijdragen
in de kosten van de dakreparatie. Antwoord uit de vergadering: sponsors zijn niet bereid om geld beschikbaar te stellen voor reparatie wel voor evenementen zoals Omloop Midden Nederland.

-Peter Beek vraagt of een gedeelte zelfwerkzaamheid door leden mogelijk is.
Antwoord Klaas: dit is een te groot project en moet in korte tijd gerealiseerd zijn.Tevens zit men met de verantwoording en garantie.

-Dit agendapunt wordt afgesloten met het voorlezen van de dechargeverklaring
ondertekend door Bert Krijnen en Herman Etten.

defietsenwinkel9. Verkiezing kascommissie.

Herman Etten is 2 jaar lid van de Kascommissie geweest en is niet meer herkiesbaar. Bert Krijnen stelt zich nog een jaar beschikbaar.Als nieuw lid stelt zich Harry Eggenkamp beschikbaar. Daarmee voldoet de commissie aan het wettelijk aantal voorgeschreven leden.

10. Rondvraag.

– Paul Keuning: heeft er iemand tijdens de toertochten een EHBO-setje bij zich? Jos geeft aan dat er geen setjes door de vereniging meegegeven worden.
Er zijn wel leden die op eigen initiatief setjes bij zich hebben. In het clubhuis zijn wel een aantal EHBO-dozen, welke recent gecontroleerd zijn en op de Driedaagse ook meegenomen worden.

-Klaas Makkinje: er zijn drie leden die 25 jaar lid zijn n.l Henk Heijnenkamp,
Jan de Lege en Don Hiddes. Jan krijgt de herinneringsspeld uitgereikt. De andere leden zijn niet aanwezig. Zij krijgen de speld toegestuurd.

-Klaas Makkinje: vraagt de Toercommissie of het mogelijk is om de koffiestop
op tochten van 100 km of meer, eerder te laten plaatsvinden.Tevens zou hij graag 2 stops willen.
Antwoord Nico: veel cafés zijn pas om 12.00 uur open en het is vaak moeilijk om, voor grotere groepen, een geschikte stop te vinden.
Wanneer je alleen fietst kan je bij elk café wel stoppen voor een kop koffie.
Jan de Lege geeft aan dat cafés worden geïnformeerd dat er een groep van 50 of 60 man aankomt.We zullen daar dan ook moeten stoppen.

-Cathy de Lege: vindt een stop na 35 km te vroeg.

-Klaas Makkinje: vindt dat tochten altijd langer zijn dan in het clubblad vermeld staat. Jos geeft aan dat niet mogelijk is om altijd de exacte afstand te plannen.
Soms wordt er verkeerd gereden en dat zijn vaak de extra kilometers.

-Klaas Makkinje: vraagt waarom de evaluatie van de Driedaagse niet met de deelnemers heeft plaatsgevonden. Deze kunnen toch het beste weergeven hoe ze het gevonden hebben? Antwoord Joop Post: de evaluatie heeft meer tot doel om te kijken of de kosten van de Driedaagse nog opwegen tegen de inspanningen die hiervoor verricht moeten worden. Zeker nu het aantal deelnemers jaarlijks minder wordt.

defietsspecialist12. Sluiting.

Om 21.30 uur sluit Jos de vergadering en nodigt iedereen uit voor een gratis consumptie.

Peter Markestein

Van de Toercommissie.

Op de ledenvergadering heb ik vernomen dat we het dit jaar met minder leden moeten doen. Gelukkig heeft dit nog niet geleid tot minder deelnemers bij de inmiddels verreden tochten.

De route van de Openingstocht was dit jaar door wegwerkzaamheden en een verdwenen stop gewijzigd. De wijzigingen hebben goed uitgepakt. De stop in Scherpenzeel was prima en deelnemers waren na afloop ook happy met de nieuwe route. 9 deelnemers deze dag voor de korte tocht van 60 km en 57 voor de lange tocht van 100 km. (13 rijders niet uit onze vereniging).
De Plassentocht had veel deelnemers van buiten onze vereniging (22); waarschijnlijk hadden die niet door dat de tocht inmiddels een Clubtocht is.
Overigens zijn gastrijders bij ons van harte welkom. 65 deelnemers totaal deze dag.

69 deelnemers (18 voor de korte tocht van 75 km en 51 voor de tocht over 130 km) kwamen ondanks het gure weer af op de Veluwetocht (26 van buiten onze vereniging). Er was tevredenheid over de route: “echt weer een Veluweroute, met mooie fietspaden over de heide en door de bossen”.

vanderroestDe eerste twee tochten heb ik zelf meegereden en de ervaringen tijdens deze tochten, en ook tijdens de toertjes op dinsdagmiddag (soms als koprijder, dan weer als slotrijder) waren niet geheel positief.
Duidelijk is dat men de richtlijnen voor het rijden in een groep niet opvolgt.
Waarschuwingen van de kopmannen en slotrijders worden niet herhaald. Men blijft na waarschuwingen naast elkaar rijden, ook als dit echt niet kan. Met name automobilisten moeten soms gevaarlijke capriolen uithalen om te passeren en worden dan (terecht) kwaad.
Ook zijn er mensen die rode verkeerslichten negeren, terwijl de hele groep staat te wachten. 100 meter verderop moet iedereen de roodlicht-negeerder (die weet immers de route vaak niet) weer passeren op een smal weggetje.
Gelukkig heeft dit alles nog niet geleid tot ongelukken, maar dat het beter moet is duidelijk.

Welke tochten komen eraan?
Als u dit leest zijn de Lentetocht en Bollen/zeetocht inmiddels verreden.
Hierna komen de twee paradepaardjes van de WTC: De Omloop Midden Nederland op 28 april en de Ster van Huizen op 12 mei. Ook tijdens deze twee tochten maken we dankbaar gebruik van veel vrijwilligers voor het uitpijlen van de routes, bezetten controlepost, barbezetting , ophalen pijlen en meer.

26 mei is de Cor Lakeman Memorial. Een tocht die eens per drie jaar verreden
wordt ter ere van de veel te vroeg overleden voorzitter. De tocht voert ons langs plaatsen in Noord-Holland die van betekenis voor Cor waren.
Van 1 t/m 3 juni wordt de Driedaagse gereden met bestemming Valkenswaard.
U leest hierover meer in dit blad van de Driedaagse commissie.
Op zondag thuisgekomen kunt u zich opmaken voor de Avondfietsvierdaagse van 4-7 juni. Als u gevraagd wordt voor dit evenement hand- en spandiensten te verlenen bedenk dan dat de organisatie niet mogelijk is zonder vrijwilligers.
Ik hoop van harte dat het tijdens genoemde tochten fantastisch fietsweer is en dat u met de nodige voorzorg rijdt, zodat iedereen weer heelhuids thuiskomt.

Wim Kuijpers

Up⬆

Berry en Hans bedankt.

april 18-3Toen de wintertraining aan het einde van de maand oktober van start ging,
protesteerde het lichaam in ernstige mate. Natuurlijk begrijp je het wel maar je wilt er niet aan toe geven. Je zit ongeveer zes maanden op de fiets en dan moet je bij de wintertraining ineens gaan lopen!

Met de instructies van de trainer en onze motiverende kracht hebben we de klus kunnen klaren.We zijn sterker uit de strijd gekomen.

En dan onze verzorger: Hans Petersen.Weer of geen weer (en het was vaak geen weer), hij stond ons elke zaterdagochtend op te wachten met een ketel dampende koffie.
april 18-2

april 18-1
Berry en Hans bedankt.

Up⬆

Liberté égalité fraternité.

Ik zie op de WTC site dat de Toerkalender voor 2012 gereed is. Al de fraaie club en vrije tochten in een keurig kader. Even klikken op GPS download, hé er is nog steeds een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig om de download pagina te openen.
Dan herinner ik mij de woorden die ons nieuwe, oudste clublid in een vorig
nummer van het Cranckstel schreef. Zij (de woorden) hadden van doen met de koppeling van een toerabonnnement annex toegang tot GPS download.
Wat zal ons nieuwe, oudste clublid hiervan vinden als hij dezelfde poging onderneemt. Het laat zich raden dunkt mij.
Woorden als vrijheid, gelijkheid en bondgenootschap zullen wel door zijn hoofd gaan. Nou mocht dat zo zijn dan haalt hij de woorden uit mijn mond. Menig fietser zal wel denken waar heb je het over, iets dergelijks zullen andere clubs ook wel doen. Om menig fietser uit die droom te helpen volgt hieronder het resultaat van 10 minuten Googlelen.
TC De Bataaf: klik- toerkalender, klik- route, klik- in GPS, klaar is kees in .gpx
Voor de clubs die hieronder staan gaat het nagenoeg op dezelfde manier.
de Pedaleurs zie: www.pedaleurs.nl
TC Wageningen zie: www.tcw79.nl
TWV de Turfrijders zie: www.turfrijders.nl
TSC Aan de Wielen zie: www.aandewielen.nl
WTC de Hellen zie: www.wtcdehellen.nl
TC de Berkelrijders zie: www.tcdeberkelrijders.nl
WTC Culemborg zie: www.wtcculemborg.nl
Wielertoerclub Houten’80 zie: www.wtchouten.nl

Blij verrast dat voortschrijdend inzicht het Bestuur en/of de Toercommissie
heeft doen besluiten dat voor het downloaden van GPS-files (voor leden zonder TA) een oplossing wordt gecreëerd. Bravo!
Kom op WTC, geef die downloadpagina vrij, dat maakt alles een stuk eenvoudiger.
Routes en tracks zijn toch geen geheime stukken. Wellicht wordt het dan voor niet-clubleden nog aantrekkelijker om bij ons te komen fietsen.
Laat het Motto van het land van La Grande Boucle Uw leidraad zijn.

Piet Broeke

Up⬆

Onderhoud clubhuis.

Om ons fraaie clubgebouw in goede conditie te houden is regelmatig onderhoud
nodig.Tot voor kort hield Klaas Makkinje zich daar mee bezig.
Omdat Klaas niet alleen gestopt is met het secretariaat, maar al zijn functies heeft neergelegd, is besloten het onderhoud neer te leggen bij Kees Kleinjan en Alex Baas. Kees is het eerste aanspreekpunt en was meteen al actief met het aanleggen van een fraai tegelpad rondom het clubhuis.
Een goede start en dat belooft wat voor de toekomst.

Gerard van den Berg

Up⬆

Driedaagse 2012.

Over ongeveer zes weken gaat de Driedaagse alweer van start en als ik dit schrijf dan vraag ik me af “waar blijft de tijd?” Deze tijd hebben we zeker nog nodig om de puntjes
op de ‘i’ te zetten.Veel tijd gaat er zitten in het verkennen van de routes en als het weer wat meewerkt dan lukt dit ons wel.

Het aantal deelnemers is gestegen naar twintig en als je toch nog het idee krijgt om mee te fietsen wacht dan niet te lang om je aan te melden.

In een vorig nummer van ’t Cranckstel is er al wat geschreven over de geschiedenis van Valkenswaard, maar hoe het in de Middeleeuwen ging willen we jullie niet onthouden.

Middeleeuwen.

De huidige woonkern van Valkenswaard is ontstaan uit diverse kleine ontginningen
uit de 12e eeuw, bestaande uit de Cromstraet, Geenhoven, Zeelberg en Venbergen. Door de diverse watermolens die dit gebied rijk was, zoals de Venbergse Watermolen, konden de ontginningen snel uitgroeien tot gehuchten.
In de 13e en 14e eeuw breidden deze gehuchten zich uit met andere randontginningen zoals de Delishurk, De Brand, De Hagen, Zandberg en Nuland.

In het begin van de 14e eeuw was er al sprake van de parochie van Wedert.

De parochie Wedert wordt vermeld in een uitgiftebrief van de abdij van Echternach uit 1326. Echter doordat het dorp Waalre in deze tijd een snellere groei van de welvaart doormaakte kon het zich een stenen kerkgebouw permitteren.
Hierdoor verschoof de macht naar Waalre en wordt ten onrechte aangenomen dat Valkenswaard uit Waalre is ontstaan mede door het feit dat alle geschreven documenten en protocollen die bewaard zijn gebleven uit de periode stammen waarin Waalre deze snellere groei realiseerde.
In 1446 wordt voor het eerst van een kerk gesproken. Deze kerk stond naar alle waarschijnlijk op de plek aan de Cromstraet waar tot in de 19e eeuw de pastorie van Valkenswaard heeft gestaan.Valkenswaard moest echter wachten tot 1500 voordat haar eerste stenen kerkgebouw een feit was. Dit gebouw stond bij de Rosheuvel, aan de Kerkwech, die naar Geenhoven voerde. Deze kerk is pas in 1860 afgebroken.Vandaag de dag is het silhouet zichtbaar op het oude kerkhof.
febr 23

Ook was er sprake van een gezamenlijke schepenbank die vermoedelijk begin
14e eeuw opgericht is. De tot nu oudste vermelding dateert van 1343 wanneer
Jhan de Moleneer van Venberghen voor de schepenen van Waalre en
Valkenswaard al zijn bezittingen van deVenbergse Watermolen overdraagt aan de Abdij van Postel.

Dit was een stukje geschiedenis, nu gaan we weer naar de werkelijkheid. Op de volgende pagina is de route van de heen en terug globaal weergegeven en onderstaand vindt je de nodige informatie over de info avond.

Info-avond dinsdag 29 mei 2012 20.00 uur in het clubhuis,
Route-informatie / bagagevervoer / reserveonderdelen
tijdschema / de restbetaling van 60,- euro

Route valkenswaard

Up⬆

Rijk.

Rijk is als je op gewoon maar op een zaterdagochtend in een clubhuis staat, klaar voor de start voor 100 kilometer fietsen met je vader van 76 jaar. Rijk is ook als je met een kleine 25 gelijkgestemden gemoedelijk op weg gaat.Van hier naar daar, als vanouds in een peloton. Beetje praten met die. Even rijden naast die.Tegen de voorrijders zeggen dat het ietsje zachter moet. Zien dat je vader met speels gemak het grote mes draait en er never de nooit niet van af wordt gefietst.

Rijk is als je de Plassentocht met relatief mooi weer fietst en je aan alles ziet dat de lente eraan komt: kievitten zijn aan het stuntvliegen, koeien dartelen,
het gras wordt groener en groener. Rijk is ook dat je als compleet peloton
een portemonnee ziet liggen op straat.

Stoppen! Natuurlijk reed ook ik er iets te hard voorbij. Dus hup: terug. Stel je voor, zei Wim nog, dat er 2 miljoen euro in zit, dan krijgen we dan allemaal een nieuwe fiets!
Want ja: het hele peloton stopte voor die mooie, dikke portemonnee. En dus zou ook het hele peloton recht hebben op de buit.

Rijk is ook wanneer je, zoals ik, bijna bij de portemonnee bent maar dat een van je mede-pelotongenoten je net voor is. Kees bukte zich én… daar ging de portemonnee er in rap tempo vandoor.

Ook de jochies achter de heg voelden zich rijk deze mooie dag, een heel peloton
trapte erin.

Peter

Up⬆

Reacties gesloten.