2014 april

Clubblad 2014-2

Colofon
Cubblad WTC
WTC PostadresNaarderhop 7, 1274HW Huizen
Rabobank Noord HollandIBAN:NL35RABO0329977032
Internet:http://www.wtchuizen.nlwebmaster@wtchuizen.nl
Voorzitter:Jos Koot (035-5260193)
Secretaris:Peter Markestein (035-5250240)secretariaat@wtchuizen.nl
Penningmeester:Bert van Loo (036-5384408)
Toercommissie:Nico van de Graaf (035-5242009)tc@wtchuizen.nl
Bar & Clubhuis:Gerard van de Berg (035-5252997)
Redactie:Peter Post (035-6219402)Joop Post (035-6856920)
Redactieadres:redactie@wtchuizen.nl

Inhoudsopgave:

Van de redactie[Joop en Peter Post]
Woord van de voorzitter[Jos Koot]
Toercommissie nieuws.[Wim Kuijpers]
Notulen Algemene Ledenvergadering.[Peter Markestein]
Van de Bestuurstafel.[Peter Markestein]
Driedaagse 2014.[Joop Post]
Ledennieuws.

Van de Redactie

snel

De één-na-laatste.Want hierna neemt Peter ten Broeke het stokje over en wordt het blad geheel en al digitaal. En anders Ik riep nog hé! Maar het was al te laat. Had ik maar naar de ALV moeten komen.

Daarover gesproken: in dit nummer vindt u de notulen. Lees wat er gezegd en besloten is (zoals een nieuw shirt voor elk lid!). Helaas heeft ‘Nieuw Elan’ zichzelf na een jaar intensieve arbeid opgeheven.

De avondtraining van Herman blijft wel gewoon doorgang vinden.Waar ooit de woensdagavond fameus was, waar hard gereden Sterritten troef waren, dutten we helaas in en kijken Champions League en als dat er niet is wat anders. Maar fietsen op woensdag? Neuh… Hé, ho! Jijzelf dan? Het is met grote dankbaarheid dat ik kan zeggen dat ik veel vrienden heb. Dat ik na een slopende ziekte (of eigenlijk: een slopend herstel) weer aan de beterende hand ben.

En dat de kameraderie me daarbij enorm heeft geholpen. Dat Joop me de winter heeft doorgesleept met prachtige wandelingen en mooie gesprekken, dat mijn loopmaten me belden hoe het was, dat Hans Petersen datzelfde deed, dat Gerard me een bijzondere kaart stuurde, Piet me mailde, de voorzitter een mooi woordje voor me had tijdens de vrijwilligersavond, Peter me gewoon naar het ziekenhuis bracht (net als Joop) en dat diezelfde mannen zo nu en dan mij uit fietsen nemen.

Wat een weelde., Het is het één-na-laatste clubblad. Ik ben herstellende en ik wilde deze plek even gebruiken om mijn dankbaarheid aan jullie uit te spreken.

Namens de voltallige redactie, Peter Post

Woord van de Voorzitter

Tijdens de jaarvergadering is er uitvoerig gesproken over nieuwe clubkleding en over ons mooie clubblad.

Het clubblad, hebben we met elkaar besloten, wordt digitaal. Voor het zover is moeten er nog wel wat zaken worden geregeld.

Gelukkig heeft Peter ten Broeke zich bereid verklaard om dit te zullen verwezenlijken. Natuurlijk kan hij dat niet alleen en ook de webmaster is daar een belangrijke schakel in. Op korte termijn worden er samen met het bestuur afspraken over gemaakt.

Clubkleding is een onderwerp wat ook een uitvoerige discussie teweegbracht. Voor- en tegenstander zijn aan het woord geweest en er is afgesproken dat er een ontwerpvoorstel komt voor de nieuwe kleding. Het bestuur geeft elk lid een nieuw shirt als het zover is.

Tijdens de vergadering kwamen alle jaarverslagen langs waar veel werk in was gestoken, waarvoor mijn dank. Bij de bestuursverkiezingen zijn Gerard van den Berg en Bert van Loo herkozen voor een nieuwe termijn. Heren, veel succes de komende tijd en ik ben blij met jullie inzet voor de vereniging.harrywielersport

Hierna kwamen de cijfers op tafel via het financieel verslag van de penningmeester. De kascommissie heeft de cijfers en al wat meer toegelicht en decharge afgegeven – waarvoor onze dank. Er was dit jaar één speld uit te reiken maar ons lid was niet aanwezig en we zullen zorgdragen dat hij deze alsnog krijgt.

Bij de rondvraag kwam de mededeling dat de werkgroep Nieuw Elan er mee zal gaan stoppen maar dat Cees Vos de jaarlijkse feestavond nog wel wil verzorgen. Dit werd door het bestuur in dank afgenomen. Heren die deze werkgroep bemanden: bedankt voor jullie goede ideeën en uitvoering.

Je zou het haast vergeten maar ook het fietsseizoen is weer begonnen. Er zijn nu al drie tochten verreden en ja ik heb er twee meegedaan – er komt vooruitgang.Alleen de Heuveltocht heb ik alleen gefietst omdat ik pas om half elf ben vertrokken en niet op tijd bij de club kon zijn. Mooie tochten tot op heden met lekker weer om te fietsen.Wat mij betreft mag het nog iets warmer worden maar ja je kunt niets alles hebben in het voorjaar.

Ik zal het steeds blijven herhalen we zijn een gezonde vereniging met veel vrijwilligers waar wij op kunnen bouwen en gelukkig een beroep op mogen en kunnen doen. Namens het bestuur allemaal bedankt en veel plezier de komende tijd.

Jos

 

strankingaToercommissie nieuws.

Een goed begin van het fietsseizoen Mooi weer, super veel zon.

We kunnen terugkijken op een voor fietsers schitterende maand maart. Op de Open Dag was het gezellig druk. Er werden veel toerabonnementen verkocht en ook de aanmeldingen voor vrijwilligerswerk voor de Toercommissie liepen goed.

Er zijn nog wel wat lege plekken, dus als er een beroep op je gedaan wordt, zeg dan a.u.b. geen nee, want alleen kunnen we het niet. Ook was er veel belangstelling van mensen voor een lidmaatschap (hopelijk worden dit allemaal nieuwe leden).

De oproep voor wegkapiteins in het vorige clubblad had geen effect. Gelukkig konden we op de Open Dag wel mensen hiervoor noteren, maar er zijn er nog niet voldoende.Ter verduidelijking: een wegkapitein hoeft niet de hele weg op kop te rijden (ook vanaf de 2e rij kan hij de snelheid in de gaten houden en de aanwijzingen voor de route geven). Altijd dient 1 van de wegkapiteins achteraan te rijden om in de gaten te houden dat de groep bij elkaar blijft. Neem een fluitje mee (1 x fluiten = langzamer rijden, 2 x fluiten = stoppen), want van achteren roepen tegen de wind in lukt niet bij een groep van meer dan 20 deelnemers

Nog een herinnering aan het goed naleven van de gedragsregels: het waarschuwen voor gevaarlijke situaties door roepen (niet alleen wijzen) en dit dient ook doorgegeven te worden van voor naar achteren (en andersom uiteraard, indien de gevaarlijke situatie van achteren komt). Het komt nog te vaak voor dat dit wordt vergeten.

jvdhulst

Verreden tochten

Dankzij het mooie weer kwamen 63 deelnemers op de Openingstocht af (14 voor de 60 km, 49 voor de 100 km). Excuses van de Toercommissie voor het afgesloten hek bij Zon en Schild.

De rijd(st)ers van de Plassentocht kregen te maken met veel wind en op de terugweg wat regen – 48 deelnemers (5 voor de 80 km, 43 voor de 100 km).

Aangezien de start op de Openingstocht, mede door het grote aantal deelnemers, pekingnogal rommelig verliep is op de Plassentocht een proef genomen met het starten tussen starthekken. Dit is ons goed bevallen, dus we zullen dit zo doen bij alle clubtochten.

Te rijden tochten

Als u dit leest is de Veluwetocht al verreden. Hopelijk zijn er veel mensen afgekomen op deze eerste Vrije Toertocht van het jaar. De zeer fraaie tocht verdient het zeker.

19 april volgt de Lente- (110 km) en de Bollenzeetocht (170 km).Vorig jaar was er nog geen bol te zien, maar ik ben bang dat nu alles uitgebloeid is.

Hierna volgen de twee gepijlde Vrije Toertochten.

Op 3 mei de Rabo Omloop Midden Nederland, afstanden van 50 – 100 – 150 en 200 km.

Op 17 mei de Ster van Huizen, afstanden van 60 – 105 – 120 en 165 km. Tenslotte voor een aantal van ons de Driedaagse van 23 – 25 mei naar Apeldoorn,

Veel plezier tijdens deze ritten en rijd voorzichtig.

Wim Kuijpers

Notulen Algemene Ledenvergadering.

Datum: 19 maart 2014 Aanwezig: 28 leden inclusief 5 bestuursleden

1.Opening

Om 20.05 opent Jos Koot de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Ingekomen en uitgaande stukkendefietsspecialist

– Dechargeverklaring betreffende financiële beleid afkomstig van Harry Eggenkamp en Eric Vos – Rob Hollander en John Segers hebben zich voor deze vergadering afgemeld – Brief van Joop Post i.v.m continuïteit van het clubblad – wordt behandeld in punt 10 van de agenda

 

donshop

3.Mededelingen bestuur

Er zijn geen bestuursmededelingen

4. Notulen ALV 20 maart 2013

De notulen worden goedgekeurd

5. Jaarverslagen 2013

De volgende jaarverslagen worden door Jos doorgenomen: secretariaat, Toercommissie en Barcommissie. Op een enkele opmerking na zijn er geen vragen. Jos bedankt de verantwoordelijken voor de verrichtte werkzaamheden.

6.Vaststelling contributie

NTFU-verhogingen zijn pas in het najaar bekend. Pas dan wordt bekeken of onze contributie verhoogd moet worden. Gezien de financiële positie van de club wordt niet verwacht dat een verhoging aan de leden doorberekend zal worden.

7. Bestuursverkiezing

Volgens het rooster zijn de functies van voorzitter barcommissie en penningmeester aftredend. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. Gerard van den Berg en Bert van Loo stellen zich herkiesbaar. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

8. Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014ceesvos

Bert van Loo neemt met de vergadering het verslag van 2013 en begroting voor 2014 door. Dit agendapunt wordt afgesloten met het voorlezen van de dechargeverklaring ondertekend door Harry Eggenkamp en Eric Vos. Jos bedankt de penningmeester voor de verrichtte werkzaamheden.

 

lockwell

9.Verkiezing kascommissie

Harry Eggenkamp is 2 jaar lid van de kascommissie geweest en is niet meer herkiesbaar. Eric Vos stelt zich nog een jaar beschikbaar.Als nieuw lid stelt zich Helen Veerman beschikbaar. Daarmee voldoet de commissie aan het wettelijk aantal voorgeschreven leden.

10.Toekomst clubblad

– De brief van Joop Post d.d. 15 januari wordt in zijn geheel door de secretaris voorgelezen. In de brief geeft Joop Post de urgentie aan om te zoeken naar een vervanging van de redactie en productie van het clubblad. De apparatuur waarop het clubblad gemaakt wordt is sterk verouderd en wordt niet meer onderhouden. – De leden besluiten om over te stappen naar een volledig digitaal clubblad – Joop stopt definitief met de redactie aan het eind van dit jaar – Peter ten Broeke stelt zich beschikbaar om de mogelijkheden van een digitaal clubblad te bekijken. Hij neemt hierover contact op met Dietrich Bakker. – Adverteerders moeten geïnformeerd worden over de overgang naar een digitaal clubblad

11. Uitreiking WTC-speld

Peter Heynekamp is 25 jaar lid van de WTC en krijgt de daarbij behorende speld. Zelf is hij niet aanwezig. Secretaris zal de speld opsturen.

kruijmer

11a. Nieuwe clubkleding

Volgens Eric Vos ( Nieuw Elan) zijn er wel jongeren die van onze vereniging lid willen worden, maar zijn niet van plan om in het huidige clubshirt te rijden (te oubollig).Voorstel om andere clubkleding aan te schaffen. Het bestuur stelt voor om ieder clublid gratis een nieuw shirt te verstrekken. In de stemming hierover is iedereen “voor”. Rob Hollander geeft in een toegestuurde mail aan dat hij “tegen” is. Willen leden ook broeken en winterjasjes aanschaffen, dan is dat voor eigen rekening. De Nieuw Elan groep zal dit verder uitwerken en met een voorstel naar het bestuur komen.defietsenwinkel

12. Rondvraag

– Gerard heeft een poster van Leontien van Morsel. Rob de Groot heeft hier wel belangstelling voor.

– Wim Kuijpers zoekt wegkapiteins voor A- en C-groep. Klaas Makkinje stelt zich beschikbaar voor C-groep. Herman Etten kan cursus verzorgen voor wegkapiteins.

– Eric Vos geeft aan dat de “Nieuw Elan”groep zich opheft. Lopende zaken worden afgehandeld. Herman Etten blijft, op woensdagavond, training geven.

– Feestavond moet door anderen georganiseerd worden (bestuur?). Er is een folder over de WTC beschikbaar, deze zal bij fietswinkels en VVV neergelegd worden.

– Johan Berghuis zou willen dat er binnen de WTC meer aandacht voor Facebook zou bestaan. Hij bekijkt de mogelijkheden met Dietrich Bakker.

– Helen Veerman heeft een compliment voor de wijze waarop het financieel jaarverslag door de penningmeester is verzorgd

– Jan de Lege. Er zijn twee GPSen. Eén wordt regelmatig gebruikt.Wat doen we met de andere? Mag per tocht gebruikt worden door leden, maar moet weer teruggebracht worden.

– Het uitwerken van toertochten in “Microsoft Word “is veel werk. Is hier nog vraag naar? Bij clubtochten, dit jaar nog handhaven, na 31 oktober stoppen. VTT ook na dit jaar.

– Is het mogelijk om gebruik te maken van de WIFI van het zwembad? Secretaris zal dit uitzoeken.

– Is het mogelijk om een beamer aan te schaffen? Wordt uitgezocht.

– Bij de Driedaagse is er wel vervoer voor de bagage maar niet voor de begeleiding onderweg.Wie kan dit verzorgen? Herman Etten meldt zich hier voor aan.

13. Sluiting

Om 21.45 uur sluit Jos de vergadering en nodigt iedereen uit voor een gratis consumptie.

vanderroest

 

Van de Bestuurstafel.

Sinds januari hebben zich al weer 5 nieuwe leden aangemeld:

Maarten Fritz uit Bussum
Tom Gouw uit Huizen
Ingmar Scheiberlich uit Huizen
Charlie Martens uit Naarden
Stefan van den Berg uit Huizen.

De heren hebben de eerste tochten al meegereden en hebben zo ook kunnen bepalen in welke groep ze zich het beste thuis voelen. Ik heet de heren van harte welkom en wens ze veel fietsplezier toe.

Peter Markestein (secretaris)
Up⬆

Driedaagse 2014.

Driedaagse 2014 Voor de Driedaagse naar Apeldoorn zijn er behoorlijk wat deelnemers.visser

Als organisatie zijn we daar erg blij mee. We gaan met zijn 24-en fietsers: 3 dames en 21 heren.

Mogelijk is de belangstelling gegroeid omdat we de geschiedenis van Apeldoorn wat meer in het zonnetje hebben geplaatst. Of zou gewoon het fietsen de voorkeur hebben (zeker als het weer ook nog meewerkt)?

Info-avond

Dinsdag 20 mei 2014 20.00 uur in het clubhuis

U krijgt dan alle nodige informatie. Ook kunt u vragen stellen. Route-informatie / bagagevervoer / reserveonderdelen tijdschema / de restbetaling

Joop Post

 

Ledennieuws.

Up⬆

Reacties gesloten.