2015 februari

Clubblad 2015-1

Inhoud:

Van de redactie
Woord van de voorzitter [Jos Koot]
Toercommissie nieuws [Wim Kuijpers]
Algemene Ledenvergadering [Peter Markestein]
Open dag WTC
Op weg naar Rome (1) [Aard Weijers]
Van de straat [Peter Post]
Tour de France [Peter ten Broeke]
Fietsen in Ecuador [Gerard van de Berg]
Van de Penningmeester
Toerkalender
Verjaardagen
Uiterste inleverdatum voor het april-nummer = 20 april 2015

Van de Redactie

defietsenwinkelDe redactie wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het kerstnummer 2014 bedanken.

De gedichten (Margriet, Peter), de (geestige) kerstverhalen (Peter en Wim), de kerstwensen (Arjo en Theo), de overpeinzing en vooruitblik in dichtvorm (Gerard), een kerstverhaal in de tropen (John), de kerstwens plus foto van de mountainbike-club, en de bijdrage van de pastor/scheidsrechter (via Jos).

Tevens willen we Aard en Coby bedanken voor hun geweldige reisverslag. Door hun stijl van schrijven en door de prachtige foto’s hebben we hele stukken ‘meegefietst’.

De reakties waren lovend en dat is natuurlijk fijn.

Ik heb via Peter Markestein de clubleden gevraagd als columnist mee te werken aan het clubblad.

Voor de duidelijkheid: wat is een columnist.

Ik heb dat nog eens nageslagen en stuitte op de volgende omschrijving: een columnist is iemand die een colum schrijft. En wat is dan een colum: een met regelmaat verschijnend kort stukje proza.

ceesvosWaar zou een colum over kunnen gaan:

Dat kan over van alles zijn. In ons geval zou ik het willen beperken tot fietsen.
Fietsverhalen (internet) beschrijvingen van fietstochten (in Nederland, maar ook daarbuiten) – als het kan met foto’s, wetenswaardigheden, technische ontwikkelingen, beurzen.

Maar wat het leuk kan doen zijn is jouw manier van aankijken tegen de onderwerpen waarvoor je kiest. Dus je mening geven over het onderwerp waarover je schrijft. (hoeft niet, mag wel)

We zien je bijdrage met genoegen tegemoet!

De redactie.

snelWoord van de Voorzitter

De eerste activiteiten in 2015 zijn al achter ons. De midwinteravond, vrijwilligersbijeenkomst en de GPS avond. Deze activiteiten werden goed bezocht en heb ik als zeer prettig ervaren.

Op de GPS avond ging het vooral om het gebruik van de GPS en hoe je de informatie van de site op je GPS kan krijgen omdat de papieren informatie bij clubtochten niet meer wordt gegeven. Jan de Lege bedankt voor je heldere uitleg deze avond.

Voor de komende tijd worden de racefietsen weer uit de mottenballen gehaald om weer in orde te worden gemaakt voor de openingstocht op 7 maart a.s.

Voor die tijd hebben we nog de open middag van 14.00 uur tot 16.00 uur in ons clubhuis op 28 februari. Hier zijn bestuur en leden aanwezig om u te informeren over de activiteiten die de WTC Huizen jaarlijks organiseert.

Tevens is de “Fiets Specialist” uit Laren aanwezig. Hier kunt u zich laten adviseren over allerlei zaken m.b.t het fietsen zoals de aanschaf van een nieuwe fiets.

De WTC Huizen organiseert vanaf begin maart tot eind oktober, globaal om de twee weken, diverse toertochten variërend in lengte van 60 tot 200 km. Er wordt gestart in meerdere groepen, met elk zijn eigen afstand en snelheid.

Verder kunnen we op deze altijd gezellige middag sterke verhalen met elkaar uitwisselen en nog meer bruikbare tips voor de toekomst met elkaar delen.

Jammer genoeg hebben we in de laatste bestuursvergadering te horen gekregen dat er nog een aantal leden hun contributie niet hebben betaald.

Persoonlijk vind ik dat erg jammer want daar moet weer extra aandacht aan worden besteed. De secretaris en penningmeester krijgen hier onnodig werk door. Betaal snel voor de open middag en ook jullie kunnen dan je toerkaart voor 2015 ophalen.

Ik verheug me al op het nieuwe fietsseizoen en hoop op veel lekker weer ben zoals het heet een mooi weer fietser en genieter.
Tot op de open middag en anders bij een van onze tochten.

Jos

Toercommissie nieuws.

– Snelheid

De snelheid waarmee in groepen gereden wordt is altijd het belangrijkste onderwerp van gesprek (voornamelijk na afloop van een tocht).

Hebben mensen die vooraan meegereden het idee dat het lekker ging met 1 vast tempo, deelnemers die achteraan reden vertellen een heel ander verhaal.

Dit geldt voornamelijk voor groepen met veel deelnemers. We weten allemaal hoe dat komt. Een groep wordt uitgerekt na passeren van een bocht of indien iedereen even achter elkaar moest fietsen om een tegenligger ruimte te geven. Wordt voorin met een vaste snelheid van b.v. 25 km gereden dan rijdt men achterin tussen de 20 en 30 km per uur.

harrywielersport

donshop

Kunnen we daar wat aan doen? Natuurlijk en wel het volgende:

a. Niet met te grote groepen rijden (NTFU raadt aan groepen van maximaal 12 deelnemers, maar ik realiseer me dat dit niet altijd te realiseren valt)

b. Koprijders dienen even in te houden na een bocht of na het achter elkaar rijden.

c. Deelnemers dienen zo veel mogelijk 2 aan 2 te rijden om te voorkomen dat de groep te veel uitrekt en zo snel mogelijk aan te sluiten als er een gaatje valt..

d. De zwakkere deelnemers dienen zo veel mogelijk vooraan te rijden (2e of 3e rij). Dit heeft ook als voordeel dat de koprijders kunnen zien dat iedereen nog kan volgen. De sterke deelnemers dus achteraan, en niet zoals je zo vaak ziet als er een gaatje valt, gauw even de zwakkere broeders voorbij gaan.

e. Het rijden met 2 wegkapiteins, 1 vooraan, 1 achteraan en beiden voorzien van een fluitje om te waarschuwen.

f. Ik ben ervan overtuigd dat als iedereen zich aan deze richtlijnen houdt er minder discussies ontstaan over de snelheid en we alleen maar vrolijke gezichten zien na afloop.

Nog een opmerking. Als je in het begin van de tocht al het idee hebt dat de snelheid van de groep waarin je meerijdt veel te hoog is dan zit je in de verkeerde groep (laat je dus afzakken naar de groep die daar achter rijdt met een lagere snelheid).

– Open Dag

Uiteraard is de Toercommissie aanwezig op de Open Dag. Leden kunnen dan een toerabonnement aanschaffen.

Bij het deelnemen aan 8 tochten zijn de kosten hiervan terugverdiend. Nieuw dit jaar is dat er geen koppeling meer is tussen een toerabonnement en een inlogcode voor het downloaden van de route.

Alle leden kunnen bij de webmaster (webmaster@wtchuizen.nl) een inlogcode aanvragen; leden die al een inlogcode hadden in 2014 hoeven niets te doen, de code blijft gewoon geldig.

We hebben hiertoe besloten omdat er geen routes op papier meer worden verstrekt voor clubtochten en elk lid moet in de gelegenheid zijn om over de route te beschikken.

Tijdens de Open Dag wordt u ook gevraagd voor vrijwilligerswerk voor de Toercommissie, zoals het uitpijlen, ophalen pijlen, hulp bij de inschrijftafel, e.d. Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om tochten zoals Omloop Midden Nederland, Ster van Huizen, Avondfietsvierdaagse te blijven organiseren.

Dus laat ons s.v.p. niet in de steek!

– Downloaden GPS

Omdat elk lid in de gelegenheid is om een inlogcode aan te vragen is de mogelijkheid van het downloaden van de GPS file tijdens het inschrijven niet meer nodig.

Dit geldt uiteraard voor Clubtochten, bij vrije toertochten is dit wel mogelijk om de deelnemers van buiten onze vereniging van dienst te zijn.

– Sluiting inschrijving.

Het werd het afgelopen jaar als hinderlijk ervaren dat op het start-uur groepen niet konden vertrekken omdat gewacht moest worden op de bemanning van de inschrijftafel die nog enkele laatkomers moest inschrijven en daarna nog de spullen op moest bergen alvorens ze konden vertrekken.

Daarom stopt in het nieuwe seizoen de inschrijving van toertochten 5 minuten voor het vertrekuur. Dus allemaal op tijd komen als je mee wilt rijden!

De Toercommissie heeft dit jaar 17 tochten voor u en als u de Avondfietsvierdaagse meetelt zijn het er zelfs 18. De Toerkalender vindt u elders in dit blad en hangt bovendien in het clubhuis. Wij wensen u veel plezier tijdens deze tochten.

De Toercommissie.

Algemene Ledenvergadering.

UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING

WTC HUIZEN

Huizen, februari 2015.

Geachte WTC-leden,

Graag nodig ik jullie allen, namens het bestuur van de WTC Huizen, uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op :

Woensdag 18 maart 2015, aanvang 20.00 uur in ons clubhuis.

Agenda

  1. strankingaOpening
  2. Ingekomen en uitgaande stukken
  3. Mededelingen van het bestuur
  4. Notulen ALV 19 maart 2014
  5. Jaarverslagen 2014
  6. Vaststelling contributies
  7. Bestuursverkiezing:Volgens rooster komt de functies van voorzitter te vervallen. De voorzitter ( Jos Koot ) heeft te kennen gegeven dat hij ook het komende jaar als voorzitter beschikbaar is . Nico van der Graaf kan, door drukke werkzaamheden, zijn functie niet blijven uitoefenen. Wim Kuijpers heeft zich kandidaat gesteld.
  8. Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015
  9. Verkiezing kascommissie
  10. Uitreiking WTC-speld
  11. Rondvraag
  12. Borrel

Het jaarverslag van de penningmeester, de verslagen van de toer-, barcommissie en van de secretaris, liggen minimaal 14 dagen van tevoren, voor leden, ter inzage in het clubhuis. Aan de leden waarvan het e-mail adres bekend is, wordt dit elektronisch toegestuurd.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur Wieler Toer Club Huizen

Peter Markestein

Secretaris

Opendag Wieler Toer Club Huizen

Op zaterdag 28 februari houdt de Wieler Toer Club Huizen haar jaarlijkse “Open Dag”.

Van 14.00 – 16.00 uur kunt u terecht in het clubhuis aan de Crailoseweg 80

(achter zwembad SIJSJESBERG)

Hier zijn bestuur en leden aanwezig om u te informeren over de activiteiten die de WTC Huizen jaarlijks organiseert.

Tevens is de “Fiets Specialist” uit Laren aanwezig. Hier kunt u zich laten adviseren over allerlei zaken m.b.t het fietsen zoals de aanschaf van een nieuwe fiets.defietsspecialist

De WTC Huizen organiseert vanaf begin maart tot eind oktober, globaal om de twee weken, diverse toertochten variërend in lengte van 60 tot 200 km. Er wordt gestart in meerdere groepen, met elk zijn eigen afstand en snelheid.

Bij iedere tocht krijgt u een duidelijke route beschrijving mee. Soms zijn de tochten ook uitgepijld. Leden die over een GPS beschikken kunnen de route via de computer laden en vanaf het GPS scherm rijden.

De avondfeestvierdaagse (8-11 juni) wordt al jaren door W.T.C.Huizen georganiseerd.

De W.T.C.Huizen is al jarenlang een gezellige club voor iedereen die graag sportief bezig wil zijn. Na elke tocht is het goed toeven in het clubhuis “Aan de meet”. De WTC is aangesloten bij de NTFU.

Heeft u interesse in toerfietsen, kom dan zaterdag 28 februari even langs. Wij kunnen u verder informeren over de mogelijkheden.

Fietsshirt

Hoewel vorig jaar alle leden een gratis fietsshirt van de vereniging hebben gekregen, is er toch nog een kleine voorraad van het oude shirt en koers broeken.jvdhulst

Deze willen we op de opendag op 28 febr voor 5 euro te koop aanbieden.

Natuurlijk willen we graag dat op de clubtochten iedereen met het nieuwe shirt rijdt, maar voor trainingsdoeleinden kan dit shirt nog best gebruikt worden.

Heeft u belangstelling, kom naar de opendag en kijk wat er nog voorradig is.

Op weg naar Rome (1)

rome1

Route kaart

Begin 2014 jaar vroeg broer Andre mij of ik nog een idee had voor een fietsvakantie. Dit jaar wilde hij vijf weken fietsen en het maakte hem niet uit waar heen. Vorig jaar had ik al een route beschrijving aangeschaft van een fietstocht naar Rome. Er bestaan twee bekende fietsroute omschrijvingen die van Benjamins en Hans Reitsma. De laatste had ik aangeschaft. De tocht is beschreven in drie delen, deel een tot De Bodensee c.a 964 km, deel twee tot Florence (Italië) c.a 793 km en deel drie tot Rome c.a 378 km.

Het kenmerkende van deze route is dat hij een oude handels route volgt en langs veel rivieren gaat waarbij extreme klimwerk wordt gemeden. Coby vindt dit soort lange afstanden te heftig worden en zelf wilde ik deze tocht graag een keer maken en zo ontstond het idee om als broers samen deze tocht te gaan maken. Ik zou drieweken gaan fietsen tot Florence (Firenze) en Andre vijf weken mogelijk tot Rome. Hans Fietst de eerste week mee en Marcel zal mij in Florence aflossen.
Andre zit nog gebonden aan de schoolvakanties dus moest het gaan plaatsvinden in de periode Juli -Augustus. Deze periode is volgens de beschrijving niet de meest ideale i.v.m. de natuur en de mogelijke zeer hoge temperaturen in het Italiaanse binnenland maar dat liet ons niet afschrikken. Zelf heb ik ervaring opgedaan met mijn fietstocht door Amerika en Europa en moet zeggen dat het met de warmte meestal toch te doen is. Met fietsen werkt de koelsysteem van het menselijk lichaam optimaal zodat je bijna altijd kan blijven fietsen. Andre heeft in Azië gefietst met klimwerk bij zeer hoge temperaturen. Met de natuur is het voorjaar wel het mooist maar ook nu hebben we weer ervaren dat er toch nog veel kleur was in het landschap en de bermen. Ook het verschil in hoogtes van rivierdalen naar de heuvels tot de bergen met hun enorme variatie in landschappen en hun prachtige vergezichten blijven boeien.

Voorbereidingen. 

Voor Andre moest er nog veel aangeschaft worden dus kwam hij eerst maar eens bij mij langs om te kijken wat er al zo nodig is voor een fietsvakantie. Bij alles wat je aanschaft om op de fiets mee te nemen is het belangrijk dat je steeds een afweging maakt m.b.t.

 • Kwaliteit
 • Gewicht
 • Volume

Na de eerste inventarisatie zijn we in het voorjaar naar de Fiets en wandelbeurs in de RAI te Amsterdam geweest en konden daar genieten van alles wat o.a. met fiets vakantie te maken heeft. Alles is wel aanwezig en je kan je goed laten voorlichten, producten vergelijken en je laten informeren over prijzen en ervaringen van andere fietsers.

rome2

Complete uitrusting Andre

Op de beurs konden reeds div. interessante aankopen gedaan worden en in de periode er na is Andre op zoek gegaan naar de resterende zaken. Fiets, tent en andere kampeer spullen. Alles heeft zo zijn eigen specifieke eigenschap en uit ervaring zeg ik dan ook ga voor een persoonlijke benadering naar specialisten.

Na aanschaf een keer proef draaien is altijd verstandig. Mijn fiets krijgt nog een grondige onderhoudsbeurt en dan kan het avontuur echt beginnen.

De familie leeft ook mee en zo krijgen we allebei van zus Ellen een super handdoek licht in gewicht en snel drogend. Zus Bep geeft ons allebei een Christoffel bedeltje. Christoffel is de beschermheilige van de reiziger. Nu ben ik niet bijgelovig maar !!!!. Zo heb ik al vier jaar een gelukspoppetje uit Afrika in mijn portemonnee die volgens zeggen mij behoed voor financiële nood. In drie jaar tijd heb ik mijn portemonnee drie maal verloren en drie maal terug gekregen, dat noem ik geluk.

Deel 1 Amsterdam – Bregenz (Bodensee)

Maandag 8 Juli fietsdag 1

rome3

Dijkkerkje langs de Waal

Het is maandag ochtend 8 Juli half acht als ik op de fiets stap. Het is mooi weer en ik heb voor de wind. Via Nijkerk fiets ik mijn eerste 44 km naar Veenendaal. Het loopt heel voorspoedig en na twee uur ben ik al bij het station. Andre en Hans komen een uur later met de trein naar Veenendaal waar ze om kwart voor elf aankomen. We worden nog uitgezwaaid door enkele pupillen waar Hans en Andre vakanties mee houden en met zijn drieën vervolgen we onze weg. We fietsen door de bossen naar Elst en steken hier met het pont de Neder-Rijn over. Nu zitten we op de officiële fietsroute. We steken dwars door het rivierenlandschap over naar de Waal. Boven op de dijk is een pont huis en hier houden we onze lunch pauze met uitzicht over de rivier. We fietsen boven op de dijk en passeren een opvallend mooi landgoed De Engel / restaurant met wijngaard.

rome4

Stadsherberg Gennep

Langs de dijk passeren we ook een prachtig dijkkerkje. Bij Nijmegen gaan we de Waalbrug over. Vanaf de brug kijken we bovenop de kade waar de voorbereidingen voor de vierdaagse in volle gang zijn. Direct over de brug buigen we de Ooipolder in langs- en door dit prachtige natuurgebied. De dag temperatuur is inmiddels opgelopen tot 30 gr. C en we houden een drinkpauze in een van de kleine dorpjes waar we door fietsen. Daarna kunnen we onze laatste fietsdeel pakken en komen rond halfzes in het centrum van Gennep aan. Naast de prachtige historische stadsherberg vinden we een terras en lessen hier onze dorst voor we de camping gaan zoeken.

Aan de rand van het stadje vinden we een rustige camping aan een meertje. We krijgen een mooi plekje voor de tenten. Eerst de tent opzetten, dan een wel verdiende douche en dan weer op de fiets naar het centrum om te eten. Ik heb geluk want vandaag is het de verjaardag van broer Peter en we trakteren onszelf. Andre en Hans nemen wat koels maar ik trakteer me zelf op nog zo ’n heerlijke grote pul bier. Als we terug op de camping komen is het al donker en we duiken onze kooi in en ik slaap als een blok.

Gennep:

Gefietste dag afstand 138 km.    

Dinsdag 9 Juli fietsdag 2                                  

rome5

Beeld aan de Maasoever

Het is om 7 uur opstaan. Na het scheren, wassen, tent afbreken is het gezamenlijk ontbijten. Daarna fietsen optuigen en we zitten om kwart voor negen weer op de fiets. We zijn alle drie goed hersteld na de dag van gisteren en zitten weer goed op de fiets. Zo fietsen we door een mooi rustig heuvelachtig landschap van de z.g. Maasduinen en steken bij Blitterswijk met een pont de Maas over. We buigen iets van de rivier af om vervolgens bij Arcen weer met het pont de rivier over te steken. De pont baas meldt ons dat we al het 7e stel zijn die vanmorgen passeren op weg naar Rome. In het oude centrum van Arcen houden we onze koffie break en genieten van het mooie weer op het zonnige terras. Zo volgen we nog 10 km de Maas en steken bij Venlo de Maasbrug over.

Net op de rand van de stad vinden we een schaduwplekje langs de rivier en houden hier onze lunch pauze. Hier worden de kookspullen te voorschijn gehaald en wordt er door Andre soep en koffie gemaakt en ik bak voor ieder een ei. Dit wordt iedere dag een vast ritueel. Je bent lekker bezig en kan evengoed uitrusten. Na een pauze van c.a. een uur kunnen we er weer vol tegenaan. We blijven de oever van de Maas volgen tot in Roermond. Soms zijn de paden onverhard. Nu het zo droog is, is het goed te doen alleen zitten er soms verraderlijke kuilen in de paden. Het blijft goed opletten. Als je zo achter elkaar fietst moet de voorste rijder de achter rijders waarschuwen voor tegenliggers en of zaken op het wegdek die je als achter rijder niet altijd kan zien. Voorbij Roermond buigen we naar het Zuidoosten af en slingeren zo langs het riviertje de Rur.

rome6

Rur

Het landschap is heel afwisselend met mooie kleine dorpjes. Ook passeren we hier de grens met Duitsland wat nauwelijks opvalt. Ook vandaag was het weer behoorlijk warm zo tussen de 25 en 30 graden en we beginnen er steeds meer aan te wennen. Drinken blijft natuurlijk erg belangrijk. Na een dag etappe van 118 km stoppen we in het plaatsje Dremmen. Volgens de omschrijving is hier geen camping in de nabije omgeving dus vragen, zoeken en vinden we een hotel voor de overnachting. We slapen lux en kunnen er weer goed tegenaan.

Dremmen:

Gefietste dag afstand 118 km / totaal 256 km.

Woensdag 10 Juli fietsdag 3

rome7

Spannende actie

We staan vroeg op en ontbijten op onze kamer. We hoeven niet zoveel te doen en we kunnen even na acht uur vertrekken. Vandaag wordt het een lange dag etappe. We blijven een tijd de Rur volgen maar wel met veel onverharde stukken. Voorbij Zulpich buigen we van de rivier af het heuvelachtige land over. Kleine weggetjes, mooie dorpjes, graanvelden het is volop genieten. Op een gegeven moment moeten we een bruggetje over maar deze is door hekken afgezet en overwoekerd met planten en onkruid. Eerder passanten hebben een doorgang door het hek gemaakt en we moeten elkaar helpen om de zwaar beladen fietsen over de versperring heen te krijgen. We laten ons niet zo gauw kennen en hebben een hekel om tweemaal de zelfde route te moeten fietsen. Dus ook dit is weer gelukt.

rome8

Camping Remagen aan de Rijn

We moeten regelmatig klimmen om uit een rivierdal over een hoge heuvelrug te komen. Zo’n klim is dan zo heftig dat je alleen in je aller lichtste versnelling omhoog kan klimmen. Voor dit soort tochten is een aangepaste fiets uitermate van belang. Extreme omstandigheden met zware bagage eisen veel van jou en je fiets. Na de klim komt er vervolgens een fantastische afdaling die uitkomt in het plaatsje Remagen aan de Rijn. Zicht op de Rijn geeft je een extra kick en om 8 uur rijden we de camping op.

Snel zetten we onze tenten op te midden van vele andere fietskampeerders en gaan eten in het restaurant op de camping. Voor de verjaardag van schoonzus Ria neem ik nog maar een grote Duitse bier, wat met deze warmte geweldig smaakt. Bij de tent praten we met andere fietskampeerders over hun fietsavontuur. Heerlijk hoe ieder zo met zijn eigen doel bezig is.

[Einde eerste deel, vervolg in het april nummer]


  

Van de straat

Je denkt toch meteen het ergste

lagewal

Van de straat

Bij het uitleggen waarom ze in vredesnaam die belachelijke hobby uitvoeren, verzuchten ze vaak: ach, het houdt me van de straat.lockwell

Wij fietsers verzuchten dat soms ook, als we onszelf weerkaatst zien in de etalages van winkelruiten waaraan we voorbijflitsen. Of bij het zien van onze collega’s in hun fluorescerende pakjes.

Het probleem is helder: die malle hobby van ons houdt ons helemaal niet van de straat.

Integendeel.

Als je fietst dan zie je nog eens wat. Gekke straatnamen bijvoorbeeld. Deze kwam ik tegen in Blokzijl Overijssel. Je denkt toch meteen het ergste bij zoiets.vanderroest

Mooi plaatsje trouwens, Blokzijl. Pittoresk. Veel bootjes. En een haven. Plús een schitterend achterland om te fietsen.

Peter Post

Tour de France

Ook de komende zomer wordt de Tour weer verreden. Een sportevenement dat ons als fietsers ieder jaar weer tot de verbeelding spreekt.peking

De Tour de France wordt wel een van de grootste sportevenementen ter wereld genoemd.

Omdat de Tour ieder jaar verreden wordt zou je kunnen zeggen HET grootste evenement
ter wereld. Tenslotte moeten we wat de Olympische Spelen en het WK voetbal betreft steeds 4 jaar wachten.

Op Internet stuitte ik op een paar wetenswaardigheden omtrent de Tour:

  • De tour wordt via 75 tv stations wereldkundig gemaakt.
  • Er wordt in zo’n 400 kranten door 1500 journalisten over de Tour geschreven.
  • De website telt 13 miljoen bezoekers en er wordt in totaal 5500 uur tv uitgezonden in 190 landen.
  • De langste Tour was in 1928 – er moest toen 5745 km worden afgelegd.
   Dat is dit jaar 3344 km
  • De hoogste berg die in de Tour verreden is, is de Col de la Bonette – 2715 m hoog.

Deze berg is het laatst verreden in 2008.

 • De langste etappe werd verreden in 1920 – 482 km

De gemiddelde snelheid die gereden wordt (gemeten over 3400 tot 3600 km) is 41 km/u.

(snelste gemiddelde snelheid van een proloog is 55.152 km/u gereden door Chris Boardman;

mont_ventoux

Col de la Bonette

snelste gemiddelde snelheid van een tijdrit staat op naam van Greg Lemond. Hij reed over een afstand van 24,5 km gemiddeld 54,545 km/u)

Dit gemiddelde snelheid is in de loop der jaren gestegen, maar, omdat er steeds “schoner”wordt gereden, gemeten over de laatste 20 jaar, gedaald.

Het gemiddelde salaris van een wielrenner in een World-Tour ploeg is e. 270.000,= (vanaf 2009 met 36.5% gestegen)

De tourwinnaar krijgt € 450.000,= In totaal wordt er € 3.000.000,= aan prijzengeld uitgekeerd.

coldelabonette

Mont Ventoux

(vergelijk WK voetbal – daar wordt € 350.000.000,= uitgekeerd aan de landen die meedoen, waarvan er € 30.000.000,= bij het winnende land terecht komt)

Tot de best betaalde renners uit 2014 behoren Chris Froome – € 1.481.481,=, Bradley Wiggins – € 1.852.852,= en Mark Cavendish met maar liefst € 2.400.000,=

(neem deze cijfers mee bij het verwerken van de beelden wanneer er weer eens een renner over het asfalt stuitert…)

Veel plezier bij de Tour de komende zomer!

Peter ten Broeke

Fietsen in Ecuador

ecuador1

Ecuador foto 1

In 2014 ben ik in de zomer met een groepsreis naar Ecuador geweest en daar heb ik zowaar een stuk op een ATB gefietst.Ecuador ligt aan de Grote oceaan, ingeklemd tussen Colombia en Peru. Het land is zeven maal zo groot als Nederland en lijkt qua vorm op een mislukte oliebol, n.l. nagenoeg rond.

Dwars door Ecuador loopt van noord naar zuid de bergketen van de Andes met aan de westkant laagland met veel land- en tuinbouw (bananen, katoen en suikerriet) en aan de oostkant tropisch regenwoud.

ecuador3

Ecuador foto 3

De Andes is ontstaan doordat de bodemplaat van de Grote oceaan onder het land doorschuift en het land zo naar boven duwt. Ten gevolge van deze krachten ontstaan veel breuken in de aardkorst en dit veroorzaakt weer vulkanische activiteit.

In Ecuador bestaat de Andes uit twee parallelle bergketens met toppen tot boven 6000 m.De bergketens bestaan vooral uit vulkanen, waarvan slechts enkele nog actief zijn. Daartussen ligt een hoogvlakte op zo’n 3000 meter waar ook de hoofdstad Quito ligt.

ecuador2

Ecuador foto 2

ecuador4

Ecuador foto 4

ecuador5

Ecuador foto 6

Ongeveer in het midden van het land ligt in de westelijke bergketen de vulkaan Cimborazo, 6310 m hoog en al 15.000 jaar niet meer actief. Deze was opgenomen in onze rondreis (foto 1). In Ecuador beweert men dat deze berg de hoogste berg ter wereld is. Ecuador ligt n.l. op de evenaar en door de draaiing van de aarde is de aarde geen volmaakte bol, maar rond de evenaar wat uitgedijd. De afstand van de top van de Cimborazo naar het middelpunt der aarde is daardoor groter dan die van de top van de Mount Everest naar het middelpunt. Op deze berg heb ik dus gefietst. Met de bus konden we tot 4800 m hoogte komen. Ik ben toen nog verder geklommen tot 5060 m. Over zo’n stijging doe je op die hoogte een uur.

Terug op 4800 m zag ik dat er een busje was gearriveerd met 20 ATBs (foto 3). We kregen een helm, een skibril, handschoenen, knie- en elleboogbeschermers en een fiets en toen kon de afdaling beginnen (foto 4). Het is 3 stappen vooruit en dan 3 tellen diep ademhalen. Op de 2e foto sta ik op 5060 m.

ecuador6

Ecuador foto 5

Het einddoel was een dorpje op 3000 m, 32 km verderop. Het eerste stuk ging door een maanlandschap met alleen grindwegen (foto 5). We zigzagden naar beneden. Het waaide daar zo hard, dat je bij wind tegen ondanks de afdaling behoorlijk moest bijtrappen om vooruit te komen. Het was ook ijskoud. Onderweg zagen we vicuña’s, een soort wilde lama’s (foto 6).

ecuador7

Ecuador foto 7

ecuador8

Ecuador foto 8

Uiteindelijk kwamen we op een asfaltweg met veel gaten. Daar reed je langs mooie puimsteen afzettingen, veroorzaakt door vroegere uitbarstingen van de vulkaan (foto 7).
De verschillende kleuren worden veroorzaakt door de verschillende metalen die erin zitten. Ook op de asfaltweg was het uitkijken, omdat er ineens een kudde schapen op de weg liep (foto 8). Deze fietstocht was een van de vele hoogtepunten van mijn reis.
Gerard van den Berg

Van de Penningmeester

Beste leden,

Op zaterdag 28 februari vindt weer de jaarlijkse open dag plaats en is het weer de gelegenheid om jullie NTFU kaart 2015 af te komen halen. Let er wel op dat deze alleen wordt verstrekt als de contributie voor 2015 is voldaan. Er zijn nog 16 leden die de contributie niet hebben voldaan.visser
Willen deze er voor zorgdragen dat dit op tijd is gestort op de rekening van de WTC of anders contante betaling op de 28e februari.

Voor de ingeschreven deelnemers aan de 3-daagse geldt dat zij ook op zaterdag de 28e februari hun eerste betaling van € 75,00 gestort dienen te hebben en anders op zaterdag contant betalen om de inschrijving definitief te maken.vdtol

Als er nog belangstelling bestaat om in te schrijven kan dit nog onder voorbehoud dat er plaats is bij Stay Okay want wij hebben 28 plaatsen gereserveerd en deze zijn al volgeboekt.

Voor informatie over de 3 daagse zie het promofilmpje ‘Driedaagse naar Dordrecht 2015’ op YouTube.

Informatie bij mij of Jan de Lege.

Bert van Loo

Toerkalender 2015


Verjaardagen.

Up⬆

Uw e-mail bericht wordt niet gepubliceerd. Naam en e-mail velden zijn verplicht

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.