Huishoudelijk Reglement

Wieler Toer Club Huizen

Lidmaatschap

Het lidmaatschap vangt aan op de dag dat de verschuldigde contributie en inschrijfgeld is ontvangen.

Indien een lid voor het lidmaatschap bedankt, is hij verplicht dit schriftelijk bij de secretaris te doen.

Opzeggen dient voor 1 dec. voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar te geschieden.

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris door te geven.

In overleg met betrokken lid en naar zijn of haar vermogen kan het bestuur leden verplichten om vrijwilligerswerk t.b.v. de vereniging te verrichten.(bijv. bardienst of onderhoudswerkzaamheden)

Bij tochten, aangemerkt als verenigingsactiviteit, waarbij in groepsverband wordt gereden, is het dragen van een veiligheidshelm verplicht.

Royement

Een door de vereniging uitgesproken royement wordt aan de sportbond doorgegeven.

Contributies en entreegelden

De leden zijn verplicht de contributie te voldoen, voor 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar.

De contributie en de entreegelden worden jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Bestuursvergaderingen

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dat wensen.De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding.

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen d.m.v. een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 7 dagen voor de datum v/d vergadering. Op verzoek van twee bestuursleden moet de voorzitter een vergadering beleggen. Gebeurt dat niet binnen 7 dagen, dan mogen de verzoekers zelf een bestuursvergadering beleggen.

Algemene ledenvergaderingen.

Ieder bij de algemene ledenvergadering aanwezig lid tekent een presentielijst.

De agenda op de algemene ledenvergadering kan naast de punten uit de statuten en dit reglement ook punten bevatten die leden willen op voeren. Deze dienen 7 dagen voor de vergadering ondertekend door 10 leden, bij de secretaris worden ingediend.

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door drie leden. De kandidaat dient bij verkiezing zijn benoeming te aanvaarden. Men dient zich daarvan, van tevoren te vergewissen. Kandidaatstelling door leden dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris, uiterlijk 20 dagen voor de algemene vergadering.

Besluitvorming

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming over gegaan.

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het briefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en dit huishoudelijk reglement is geregeld.

Bestuur

Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris. De evt. overige leden vertegenwoordigen één of meerdere commissies of hebben een bepaalde taak binnen de vereniging. Het rooster van aftreden is als volgt:

Het eerste jaar de penningmeester.

Het tweede jaar de secretaris.

Het derde jaar de voorzitter.

De overige leden per toerbeurt.

Bestuursbevoegdheid

Behoudens dat gene wat geregeld is in art.10 v/d statuten is het bestuur gerechtigd om per jaar max. 10% v/d begroting uit te geven aan onvoorziene uitgaven.

Commissies:

Toercommissie

Verzorgt het opstellen van de toerkalender en draagt zorg voor het ordelijk verloop van de door de WTC Huizen georganiseerde tochten.

De voorzittersfunktie wordt vervuld door een bestuurslid, De secretaris notuleert de vergaderingen en verzorgt de in- en uitgaande post van de commissie.

Barcommissie

Deze verzorgt de bezetting van de bar, inkoop van voorraden en de schoonmaakwerkzaamheden van het clubhuis.

De woordvoerder/voorzitter van de commissie is de contactpersoon met het bestuur.

In overleg met het bestuur worden de consumptieprijzen vastgesteld.

Clubbladcommissie

Stelt een verschijningsschema op, draagt zorg voor de vereiste adverteerders, de vervaardiging en verspreiding van het clubblad.

De woordvoerder/redakteur van het clubblad is contactpersoon met het bestuur.

Clubhuiscommissie

Draagt zorg voor het vereiste onderhoud van het clubhuis en het bijbehorende terrein.

Overige commissies

Worden ad hoc ingesteld voor een desbetreffende activiteit.

Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur onder voor behoud van nadere goedkeuring door de ledenvergadering.